Bạn muốn Đầu tư CK nhưng không biết gì -> Tìm kiếm tín hiệu tốt nhất để theo dõi.
Bạn không có thời gian cho chứng khoán -> Tìm tín hiệu tốt nhất và theo lệnh.

Bạn đã có kinh nghiệm về Chứng khoán -> đẩy tín hiệu để thu phí người dùng.
Bạn có robot thông minh từ Amibroker -> đẩy tín hiệu để đánh giá Lãi/lỗ.
Bạn là 1 Broker chuyên nghiệp -> đẩy tín hiệu để khẳng định hình ảnh, kiếm thêm nhiều khách hàng